CÔNG ĐOÀN GIẢNG DẠY 7
Cập nhật: 19.01.2018 11:13

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIẢNG DẠY 7

1. Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Bích

    Học vị: Nghiên cứu sinh ngành Kế toán

    Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn giảng dạy 7

    Điện thoại: 0913163787

 

2. Họ tên: Nguyễn Thị Vững

    Học vị: Thạc sĩ Kế toán

    Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn giảng dạy 7

    Điện thoại: 0972178377

 

 

3. Họ tên: Trần Duy Long

    Học vị: Cử nhân Kế toán

    Chức vụ: Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn giảng dạy 7

    Điện thoại: 0979791238