QĐ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG HỘI ĐỒNG THẦM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NĂM HỌC 2021 - 2022
Cập nhật: 29.06.2022 03:18

QĐ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG HỘI ĐỒNG THẦM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NĂM HỌC 2021 - 2022 NGÀNH KẾ TOÁN

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Hội đồng thẩm định đề cương  NGÀNH QTKD 2022.pdf