logo
logo
 0251.3830688
Time 04.04.2022 03:05 | View 3.411

CHI ỦY CHI BỘ GIẢNG DẠY 7

1. Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Bích

    Học vị: Nghiên cứu sinh ngành Kế toán

    Chức vụ: Bí thư chi bộ giảng dạy 7

    Điện thoại: 0913163787

2. Họ tên: Đinh Thị Hóa

    Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

    Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ giảng dạy 7

    Điện thoại: 0933210312

3.  Họ tên: Lê Thị Kim Tuyên

    Học vị: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

    Chức vụ: Chi ủy viên chi bộ giảng dạy 7

    Điện thoại: 0905568483