logo
logo
 0251.3830688
Time 14.06.2023 08:41 | View 5.642

Khoa Kinh tế Trường Đại học Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 1000/QĐ-ĐHĐN ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai trên cơ sở tách nhân sự từ Khoa Tổng hợp và sát nhập với Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai. 

1. Chức năng của Khoa Kinh tế

Giúp Hiệu trưởng quản lý giảng viên, thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động cộng đồng, quản lý người học thuộc khoa.

2. Nhiệm vụ của Khoa Kinh tế

a) Xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

b) Xây dựng chiến lược giảng dạy; xây dựng ngân hàng câu hỏi; phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả của người dạy và người học;

c) Xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào phục vụ dạy- học;

d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, tiến hành nghiên cứu khoa học, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và dời sống xã hội;

e) Quản lý, bố trí sử dụng có hiệu quả giảng viên và của người lao động; tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên và người lao động; tham gia đánh giá lãnh đạo quản lý cấp trên, viên chức quản lý ngang cấp theo quy định của Trường;

g) Đề xuất thành lập, chia tách, sáp nhập các bộ môn thuộc khoa, nâng cấp bộ môn thuộc khoa thành khoa khi có đủ tiêu chuẩn về số lượng sinh viên tham gia học tập;

h) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, phối hợp Phòng Công tác Sinh viên thực hiện cho người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc đơn vị;

i) Phối hợp với các đơn vị khác trong Trường điều phối giảng viên; tổ chức đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực được giao (nếu có); chủ động đề xuất mở thêm các ngành đào tạo mới phù hợp với nhu cầu của xã hội;
k) Quản lý người học trong thời gian học tập tại đơn vị; tư vấn cho sinh viên lựa chọn tín chỉ. đăng ký môn học tạo cơ hội cho sinh viên đạt kết quả cao nhất;

1) Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Trưởng;
m) Cập nhật thông tin, các hoạt động của đơn vị lên website; chủ động tham gia tuyển sinh (hình thức và nội dung Banner, Brochure thu hút người học và đơn vị có nhu cầu tuyển dụng); lưu trữ minh chứng phục vụ kiểm định cơ sở giáo dục đại học và kiêm định chương trình đào tạo;

n) Phân công nhiệm vụ cho các bộ môn thuộc khoa;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục

3.1. Sứ mạng

 Nghiên cứu, xây dựng và cải tiến phương pháp giảng dạy, chuyển giao khoa học -  công nghệ, tham gia đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế.

3.2. Tầm nhìn

Đến năm 2030 trở thành một địa chỉ uy tín thu hút nguồn tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và khu vực Đông nam bộ. 

3.3. Giá trị cốt lõi

 Sáng tạo – Chất lượng – Hội nhập.

 3.4. Triết lý giáo dục

“ Học để biết- học để làm – học để cùng chung sống – học để tự khẳng định mình”

4. Cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế

4.1. Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Bích.

4.2. Bộ môn Kế toán: được thành lập theo quyết định số 763/QĐ-ĐHĐN ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai. Hiện tại Bộ môn Kế toán có 11 giảng viên. Trưởng Bộ môn là Ths.Nguyễn Thị Vững.

4.3. Bộ môn Quản trị kinh doanh: được thành lập theo quyết định số 762/QĐ-ĐHĐN ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai. Hiện tại Bộ môn QTKD có 09 giảng viên. Trưởng Bộ môn là Ths. Đinh Thị Hóa.

4.4. Bộ môn Kinh tế cơ sở: được thành lập theo quyết định số 1606/QĐ-ĐHĐN ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai với tổng số giảng viên là 09 giảng viên. Trưởng Bộ môn là Ths. Thái Thị Hoài Thương.

4.5. Chuyên viên Văn phòng khoa: 03 viên chức, thực hiện công tác hành chính và quản lý sinh viên thuộc khoa.

4.6. Tổng số nhân sự của khoa hiện nay là 32 người, cụ thể như sau:

5. Thống kê số lượng sinh viên của Khoa (năm học 2022 – 2023)

6. Mã ngành đào tạo

Hiện nay, Khoa Kinh tế đang thực hiện đào tạo 02 mã ngành: Kế toán; Quản trị kinh doanh (gồm các hệ chính quy, vừa học vừa làm, liên thông).

7. Cơ sở hoạt động 

Khoa Kinh tế hoạt động tại cơ sở 3, đường Vũ Hồng Phô, P. Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai. 

Điện thoại: 0251.3830688


Bài liên quan

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
1