logo
logo
 0613 ******
Time 11.05.2022 02:18 | View 22

Bài liên quan

QĐ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG HỘI ĐỒNG THẦM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NĂM HỌC 2021 - 2022
QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHĐN NHIỆM KỲ 2021-2026
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP SẢN PHẨM SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2021 - 2022
THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NĂM HỌC 2021-2022 CHUYÊN NGÀNH: TOÁN CHO KINH TẾ
QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
QĐ PHÊ DUYỆT TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2021 - 2022
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022
QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NĂM HỌC 2021 - 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2021 - 2022
QĐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHĐN
QĐ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐHĐN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 - 2023
GÓP Ý DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHUYẾN KHÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NĂM HỌC 2020 - 2021
THÔNG BÁO VÀ MỜI THAM GIA VIẾT THAM LUẬN DIỄN ĐÀN KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NCKH NĂM HỌC 2020 - 2021
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022
QĐ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG (860QĐ/ĐHĐN)
12