logo
logo
 0613 ******
Time 19.05.2021 09:46 | View 48

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 2021

1. GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ (NGHIỆM THU)

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thế Khang

- Thành viên: + Ths. Phan Thị Kim Anh

                       + Ths. Thái Thị Hoài Thương

2. GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG)

  Thành viên:  + TS. Phạm Văn Thanh

                       +  Ths. Đinh Thị Hóa

                       + Ths. Nguyễn Thị Hoài Ân

                       + Ths. Nguyễn Bích Quyên