logo
logo
 0251.3830688
Time 22.11.2021 02:08 | View 2.633

Bài liên quan

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG, CẤP KHOA, TỌA ĐÀM NĂM HỌC 2022 -2023
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2021 - 2022
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NGÀNH QTKD
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2021 - 2022
Bảng quy đổi giờ NCKH
QĐ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG HỘI ĐỒNG THẦM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NĂM HỌC 2021 - 2022
QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHĐN NHIỆM KỲ 2021-2026
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP SẢN PHẨM SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2021 - 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023
THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NĂM HỌC 2021-2022 CHUYÊN NGÀNH: TOÁN CHO KINH TẾ
QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
QĐ PHÊ DUYỆT TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2021 - 2022
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022
QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NĂM HỌC 2021 - 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2021 - 2022
QĐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHĐN
QĐ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐHĐN
GÓP Ý DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
12